นายฉัตรชัย อุสาหะ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส

e-mail


ภารกิจ


            
     สำนักงานจังหวัดนราธิวาส มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัด  มีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานจังหวัด
                  สำนักงานจังหวัดนราธิวาส     ได้แบ่งโครงสร้างของสำนักงาน  ออกเป็น   ฝ่าย    กลุ่มงาน และ    หน่วย   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   ดังนี้

กลุ่มงานอำนวยการ   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
 

   

บริหารงานทั่วไปและงานช่วยอำนวยการผู้บริหารของจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด    
 

เสนอแนะการบริหารราชการตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
 

รับเรื่องราวร้องทุกข์ (ศูนย์ดำรงธรรม)
 

งานรัฐพิธี ราชพิธี และ งานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานจังหวัด

 กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
 

งานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตร์กำลังคนของจังหวัด
 

งานสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่อง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล
 

งานบริหารงานบุคคลในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
 

งานประสานกับสำนักงาน ก.พ. และ ส่วนราชการในการเพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้างความเข็มแข็งด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของจังหวัด
 

งานจัดทำฐานข้อมูลบุคคลจังหวัด
 

งานวางยุทธศาสตร์กำลังคน
 

งานการกำหนดสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน
 

งานการวางแผนการใช้กำลังคนในจังหวัด
 

งานการสรรหาคนดีคนเก่งเข้ารับราชการในพื้นที่
 

งานการรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
 

งานการวางแผนพัฒนาบุคลากรในจังหวัด
 

งานส่งเสริมจริยธรรม ป้องกันทุจริต และ ประเทศไทยใสสะอาด
 

งานการเตรียมกำลังคนใหม่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
 

จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
 

จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
 

ประสานและปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
 

ประสานและดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

สนับสนุนเชิงวิชาการด้านนโยบายและแผน แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
 

ติดตามประเมินผลการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การพัฒนาจังหวัด
 

งานตรวจราชการ

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
 

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเป็นศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาจังหวัด
 

จัดให้มีและให้บริการเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างส่วนราชการภายในจังหวัด รวมทั้ง
ระหว่างจังหวัด และกับส่วนกลาง ห้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หน่วยตรวจสอบภายใน      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ   งานช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบ การปฎิบัติงานด้าน

งบประมาณบัญชีและพัสดุ    ของส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ที่ขึ้นตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดยตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ   การบริหารการเงินและบัญชี การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน  และการบริหารงานด้านอื่น ๆ  ของทางราชการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่ง  มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล   รวมทั้งเสนอแนะวิธีหรือมาตรการ  ในการปรับ
ปรุงแก้ไขการปฎิบัติงานให้ถูกต้อง    มีประสิทธิภาพ    ประสิทธิผล   และประหยัด
 

พัฒนาและปรับปรุงโดย........
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร   สำนักงานจังหวัดนราธิวาส
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๓-๖๔๒๖๓๘   ต่อ   ๗๖๐๒๙
e-mail : narathiwat@narathiwat.go.th